• Maandelijks nieuwe items
 • Gratis verzending vanaf 30 euro
 • Achteraf betalen mogelijk

  Algemene voorwaarden l Juniors Labels

  Placeholder

  Algemene voorwaarden

  Juniors Labels

  Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Juniorslabels.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Tenzij Juniorslabels.nl zich schriftelijk of elektronisch met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

  1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

  1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing . in overleg kunnen er nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

  2.1 Alle aanbiedingen van Juniorslabels.nl zijn vrijblijvend en Juniorslabels.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

  2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Juniorslabels.nl. Juniorslabels.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Juniorslabels.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

  Artikel 3. Prijzen en betalingen

  3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

  3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij € 4,00 in rekening bij bestellingen van minder dan € 100. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling. 

  3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten vermeld. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL, AfterPay en Creditcard na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend. 

  3.4 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

  3.5 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

  3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  3.7 Betalingen kan op de volgende wijzen geschieden:
  a. middels iDEAL
  b. middels bankoverschrijving
  c. middels AfterPay

  3.8 Indien de betaling middels bankoverschrijving geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 5 werkdagen na de totstandkoming ’s datum te zijn voldaan, op een door Juniorslabels.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

  3.9 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan wel door de klant wordt gestorneerd en het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na de levering is voldaan, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Juniorslabels.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

  3.10  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Juniorslabels.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 4. Uitleg Klarna – Achteraf betalen (Nederland)

  Achteraf betalen geeft u de mogelijkheid om binnen 14 dagen te betalen. Zodra de bestelling verzonden is ontvangt u de factuur via Klarna. De daadwerkelijke betaling regelt u zelf met Klarna. Afspraken over uitgestelde betaling maakt u rechtstreeks met Klarna.

  Artikel 5. Levering 

  5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling via My Parcel naar het bij bestelling aangegeven afleveradres of afhaalpunt. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht. Indien de klant een account op www.juniorslabels.nl heeft wordt de bestelling verzonden naar het door de klant eerder opgegeven adres totdat de klant een nieuw adres heeft opgegeven. 

  5.2 www.Juniorslabels.nl geeft de klant de mogelijkheid om het aflever punt en het tijdstip van levering zelf te bepalen. Indien de klant er voor kiest om de bestelling te laten verzenden met My Parcel "Handtekening voor ontvangst huisadres", betekent dit dat het pakket alleen bij je persoonlijk mag worden afgeleverd (dus niet bij de buren). Mocht je op moment van afgifte niet thuis zijn dan kun je het pakket, na een tweede aflever poging, op het postkantoor in de buurt ophalen. Bij in ontvangstneming teken je voor ontvangst van het pakket.

  5.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem/haar uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

  5.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

  5.5 Bij leveringen waarbij gekozen is voor verzending via brievenbuspost, ligt het risico geheel bij de klant. Juniorslabels.nl is dan ook niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor zoekgeraakte zendingen.

  5.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

  5.7 Levering in gedeelten is toegestaan. 

  5.8 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. 

  Artikel 6. Reclames en retourzending 

  6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je ze binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Indien binnen deze termijn door Juniorslabels.nl geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Juniorslabels.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 

  6.2 Indien het retour melden via onze website niet naar behoren verloopt is de klant verplicht om de retour melding per mail door te geven. De mail moet voorzien zijn van factuurnummer en duidelijke omschrijving van het retour komende product. Retour aangeven per mail kan via [email protected].

  6.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Juniorslabels.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gedragen en/of gewassen is, voorzien is van alle labels en het retourformulier op de website volledig en correct ingevuld is.  De kosten van retour zenden zijn voor je eigen rekening. Retour zenden is alleen mogelijk wanneer u uw retour bij Juniorslabels.nl heeft aangemeld via de website (of per mail indien het retour melden via de website niet naar behoren werkt). Volg hiervoor de instructies op de website onder “retouren”. 

  Juniorslabels.nl zal binnen 5 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening terugstorten. In het geval dat er meerdere artikelen zijn besteld en slechts een deel is geretourneerd onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten (€4,00 dan wel het specifieke buitenland tarief). 

  6.4 Indien u een artikel wilt ruilen, sturen wij het nieuwe gewenste artikel kosteloos naar u toe. (Alleen geldig bij bestellingen binnen Nederland). Indien u een nieuwe bestelling plaatst dan zijn deze kosten voor rekening van de klant.

  6.5 De mogelijkheid om het product te retourneren vervalt wanneer: 

  a. het product gedragen en/of gewassen is

  b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen

  c. De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd. 

  In bovengenoemde gevallen zullen wij uw verzoek tot retourneren behandelen als een klacht. Wij zullen een klacht een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen conform het consumentenrecht.Bij een gegronde klacht zullen wij trachten het product kosteloos te herstellen. Indien herstellen niet tot de mogelijkheden behoort, mag u een vergelijkbaar (van dezelfde collectie) product uitkiezen. Indien u niet direct een vervangend product naar uw wens kan uitkiezen, ontvangt u een tegoedbon.

  6.5 Wij geven geen garantie op slijtage onderdelen zoals ritsen. Wij geven ook geen garantie op producten indien ze zijn niet zijn gewassen conform de wasvoorschriften of door gebruik van de wasdroger.

  Artikel 7. Aansprakelijkheid 

  7.1 Iedere aansprakelijkheid van Juniorslabels.nl en van het personeel en de producten van Juniorslabels.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Juniorslabels.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

  7.2 Juniorslabels.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Juniorslabels.nl. 

  7.3 Iedere aansprakelijkheid van Juniorslabels.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Juniorslabels.nl verschuldigd is. 

  7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Juniorslabels.nl, dan wel tussen Juniorslabels.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Juniorslabels.nl, is Juniorslabels.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Juniorslabels.nl. 

  Artikel 8. Overmacht 

  8.1 Juniorslabels.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Juniorslabels.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

  8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Juniorslabels.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

  8.3 In geval van overmacht is Juniorslabels.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Juniorslabels.nl als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

  Artikel 9. Klachtenregeling en verjaring

  9.1 Juniorslabels.nl raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleven gebreken binnen bekwaamde tijd schriftelijk te melden.

  9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij:

  Juniors Labels
  Elspeterweg 53
  8171 SE VAASSEN
  [email protected]

  9.3 Klachten worden door Juniorslabels.nl binnen 15 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 15 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

  9.4 Door Juniorslabels.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Juniorslabels.nl. Juniorslabels.nl zal ten alle tijden haar best doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. 

  Artikel 10. Geheimhouding 

  10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

  10.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Juniorslabels.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 

  10.3 Juniorslabels.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Juniorslabels.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten 

  11.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Juniorslabels.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming vanJuniorslabels.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

  Artikel 12.  Beveiliging en internet

  Juniorslabels.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Juniorslabels.nl kan ter zake geen garantie geven.

  Artikel 13. Privacy 

  Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

  Artikel 14. Diversen 

  14.1 Indien je aan Juniorslabels.nl bij bestelling opgave doet van een adres, is Juniorslabels.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Juniorslabels.nl schriftelijk, bij bestelling of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden. 

  14.2 Wanneer door Juniorslabels.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Juniorslabels.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 

  14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Juniorslabels.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Juniorslabels.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

  14.4 Juniorslabels.nl is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

  Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

  Artikel 16. Deponering

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Juniorslabels.nl. zijn gedeponeerd in het Handelsregister voor Arnhem, onder KvK-nummer 63353385.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0